acht! staat voor professionele begeleiding van mensen, teams en organisaties in transitieprocessen 

Algemene voorwaarden ACHT!

Hieronder tref je de algemene voorwaarden van ACHT! aan zoals deze van toepassing zijn op alle offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten die ACHT! verricht voor haar opdrachtgevers.

Artikel 1 Algemeen

ACHT! Biedt diensten op het gebied van coaching, teamcoaching, teamontwikkeling, training, procesbegeleiding, loopbaanbegeleiding, counselling, traumabegeleiding en advies op deze gebieden. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten die ACHT! verricht voor haar opdrachtgevers. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig als deze door ACHT! schriftelijk zijn bevestigd. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen ACHT! en opdrachtgever.

Artikel 2 Grondslag offertes

Offertes van ACHT! zijn gebaseerd op de informatie die opdrachtgever heeft gegeven. Opdrachtgever staat er voor in naar beste weten alle essentiële informatie te hebben verstrekt voor de offerte, opzet en uitvoering van werkzaamheden genoemd onder artikel 1. ACHT! Voert de opdracht(en) naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomst

Alle door ACHT! uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. ACHT! en opdrachtgever zijn gebonden aan de inhoud van een opdrachtbevestiging nadat beide partijen hiervoor schriftelijk akkoord hebben gegeven. In de opdrachtbevestiging staan minimaal vermeld de naam van de opdrachtgever, de naam of namen of omschrijving van de (groepen) medewerker(s), een omschrijving van de diensten of werkzaamheden, de omvang van de opdracht en de overeengekomen vergoeding.

Artikel 4 Wijziging en annulering

Tussentijds kan een aanpak, werkwijze, omvang, tijdsplanning van een opdracht of werkzaamheden wijzigen. Indien dit van invloed is op de vergoeding zal ACHT! zo spoedig mogelijk in contact treden met de opdrachtgever. Indien opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, nog voordat de uitvoering is begonnen, wordt 50% van de overeengekomen fee in rekening gebracht. Indien periodiek wordt gefactureerd, wordt 50% van twee periodieken gefactureerd. Indien de reeds door ACHT! gemaakte kosten met betrekking tot deze opdracht dit bedrag overschrijden, is opdrachtgever gehouden aan het vergoeden van alle kosten die ACHT! redelijkerwijs al voor de opdracht heeft gemaakt. Indien opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert na de start en/of wanneer een coachee het traject stopzet, wordt 100% in rekening gebracht. Aanvullend op voorgaande geldt dat wanneer reeds geplande bijeenkomsten op verzoek van opdrachtgever of coachee worden verzet, ACHT! het recht voorbehoudt de kosten hiervan geheel in rekening te brengen. Met uitzondering van bijzondere omstandigheden wordt van dit recht zeker gebruik gemaakt indien annulering van een bijeenkomst geschiedt minder dan 48 uur voorafgaande aan de bijeenkomst. Voor groepsbijeenkomsten geldt een annuleringstermijn van één maand.

Artikel 5 Facturering en betaling

ACHT! Factureert haar werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. ACHT! Verwacht de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever in verzuim zonder ingebrekestelling; opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% samengestelde interest per maand. Bezwaren tegen (de hoogte van) de factuur dient opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn heeft opdrachtgever zijn rechten verspeeld. Alle kosten die ACHT! maakt voor het alsnog verkrijgen van de vergoeding zijn voor rekening van opdrachtgever. Eventuele incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Artikel 6 Inzet personeel

ACHT! Kan in overleg met opdrachtgever bepalen dat (een deel van) de opdracht door één of meerdere andere perso(o)n(en) wordt uitgevoerd, indien zij menen dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Deze wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, readers etc. die zijn gebruikt voor uitvoering van de opdracht en die zijn opgenomen in een advies of resultaat van de opdracht, zijn en blijven eigendom van ACHT! . Verder gebruik dan redelijkerwijs binnen de opdracht mag worden verondersteld, geschiedt alleen met schriftelijke toestemming van ACHT! .

Artikel 8 Vertrouwelijkheid

ACHT! Is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever. ACHT! Zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen ter bescherming van de belangen van opdrachtgever. Opdrachtgever zal zonder toestemming van ACHT! geen informatie aan derden verschaffen over de aanpak van ACHT! , haar werkwijze of rapportages.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

ACHT! Aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade en verliezen, direct of indirect, bedrijfsschade of gevolgschade, of anderszins schade wegens gederfde winst of geleden verlies, die ACHT! of door haar ingezette of aangeraden personen mochten veroorzaken aan personen of goederen van opdrachtgever of derden, tenzij veroorzaakt door grove schuld of opzet. De aansprakelijkheid van ACHT! voor dergelijke schade is verder beperkt tot het per opdracht gefactureerde bedrag, of indien periodiek wordt gefactureerd, tot een bedrag van maximaal tweemaal het periodiek gefactureerde bedrag met een maximum van € 5000,- .
Eventuele gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst geleden door opdrachtgever of een coachee of deelnemer, is hierbij uitgesloten.

Artikel 10 Veiligheid

Opdrachtgever verplicht zich om de veiligheid en goede arbeidsomstandigheden te garanderen voor personeel dat namens ACHT! werkzaamheden bij opdrachtgever verricht. Alle wettelijke en aanvullende regelingen op dit gebied moeten worden nageleefd, opdat personeel gevrijwaard blijft van elke vorm van schade. Is deze verplichting niet nagekomen, dan is opdrachtgever jegens dit personeel gehouden tot vergoeding van de schade, die het heeft ondervonden in de uitoefening van de werkzaamheden. Opdrachtgever zal ACHT! te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken wegens het niet nakomen van genoemde verplichting.

Artikel 11 Geschillen

ACHT! En opdrachtgever verbinden zich om bij eventuele geschillen betreffende de uitvoering van de overeenkomst of de toepassing van deze algemene voorwaarden in goed overleg te zullen treden en naar een oplossing te zoeken. Indien door partijen gewenst kunnen geschillen met wederzijds goedvinden worden beslecht door arbitrage. In dat geval treden partijen in overleg over de benoeming van een arbiter. Het staat iedere partij steeds vrij om zich tot een burgerlijke rechter te wenden. In dat geval zal een geschil uitsluitend kunnen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.

Artikel 12 Overig

Op elke overeenkomst tussen ACHT! en opdrachtgever is het Nederlands Recht van toepassing.
ACHT! Is in het Handelsregister opgenomen onder dossiernummer 58382852.

"Als niets helpt, doe niets" Freek de Jonge

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

schrijf in